RODO

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób upoważnionych 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1 ), dalej jako „RODO”, informuję, że: 
1) Administratorem danych osobowych jest Stajan Beata Mańturzyk 05-400 Otwock, Ul Gen.J.Hallera 1D NIP: 5321710989,  nr telefonu: 793 555 405, adres e-mail: iodo@smartsupport.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez e-mail: iodo@smartsupport.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Gen.jJ.Hallera 1d/22 05-400 Otwock z dopiskiem „IOD”.
 3) Pana/Pani dane osobowe (tj. imię i nazwisko, służbowy nr telefonu, służbowy adres email) przetwarzane będą w celu realizacji Umowy, w związku z którą został Pan/została Pani wskazany/-a przez Stronę Umowy – Zamawiającego, jako osobę upoważnioną do składania Zamówień, w tym do założenia Konta w systemie informatycznym i wprowadzania danych do systemu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prawidłowym oraz zgodnym z zamiarem Stron realizacji Umowy) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 
4) Pana/Pani dane osobowe zostały udostępnione przez podmiot na rzecz którego Stajan Beata Mańturzyk wykonuje Zamówienia usług instalacji niskoprądowych kart dostępu oraz legitymacji uczniowskich 
5) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora w ramach wykonywania czynności służbowych, podmioty realizujące zadania na rzecz Administratora, tj. operator pocztowy lub firmy kurierskie w celu zapewnienia korespondencji, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi finansowo-księgowe, usługi informatyczne, podmioty publiczne w zakresie obowiązujących przepisów prawa, o ile podmioty te nie otrzymują danych osobowych w ramach konkretnego postępowania. 
6) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu do upływu przedawnienia roszczeń majątkowych. Niezależnie od powyższego, dokumentacja księgowo-podatkowa przechowywana jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, tj. przez 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dokumentacja dotyczy. 
7) W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych. Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przy czym w tych przypadkach możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach RODO oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. 
8) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
9) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
10) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
Copyright (c)2022, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 12
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem